O advokátní kanceláři JUDr. Radky Píšťkové Záhorcové

KVALITNÍ PRÁVNÍ POMOC JIŽ TÉMĚŘ 20 LET

Advokátní a insolvenční kancelář JUDr. Radky Píšťkové Záhorcové zahájila činnost v roce 2004 a od počátku se věnuje právní pomoci občanům i podnikatelům
v různých životních situacích.

Poskytneme Vám právní poradenství, konzultace, sepis smluv, právních rozborů a jiných listin, zastupování při jednáních a uzavírání smluv, při mimosoudních jednáních a v soudních či správních řízeních apod., a to především v oborech práva z oblasti občansko-právních a obchodně-právních vztahů.

Spolupracujeme s dalšími advokáty, insolvenčními správci, notáři, soudními exekutory, znalci, tlumočníky a překladateli, auditory a daňovými poradci.

Občanské a ochodní právo

Ochraňte svá práva a podnikání

Zpracujeme a připravíme všechny typy smluv.

Zajistíme zejména kompletní právní servis při prodeji a koupi nemovitostí zahrnující:
 • zpracování:
  • kupních smluv, smluv o převodech
  • budoucích smluv o smlouvách
  • smluv o svěřenecké správě při úschově peněz a listin
  • smluv o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu
  • darovacích smluv
  • zástavních smluv
  • smluv o zřízení služebností
  • návrhu na vklad do katastru nemovitostí
  • daňových přiznání
 • zhodnocení a připomínkování předložených smluv
 • zastupování před katastrálním a stavebním úřadem
 • možnost spolupráce s realitní kanceláří při prodeji nemovitosti
 • možnost advokátní úschovy peněžních prostředků a listin v naší kanceláři
 • ověření podpisů
(zajišťujeme i kompletní právní servis pro realitní kanceláře)

Zastoupíme Vás před soudy a zajistíme:

 • vymáhání pohledávek vč. zhodnocení efektivnosti vymáhání pohledávek
 • zpracování a podání předžalobních upomínek dlužníkům
 • uzavírání dohod o uznání dluhu a o narovnání, smluv o postoupení pohledávek
 • zahájení soudních řízení vč. exekuce (vypracování a podání žalob a jiných návrhů vč. platebních rozkazů, směnečných platebních rozkazů a rozhodčích žalob)
 • zahájení insolvenčního řízení
 • uzavření soudního smíru
 • zastupování v rozhodčím řízení
 • účast na jednání u soudu
 • uzavření soudního smíru
 • vypracování a podání opravných prostředků (odvolání, dovolání, ústavních stížností atp.)

Zajistíme pro Vás založení obchodní korporace a spolku a zápis do veřejného rejstříku, dále zabezpečíme navazující a související služby:

 • změny zápisů obchodních korporací (volba statutárního orgánu, převod podílů, ...)
 • změny společenských smluv a stanov
 • přeměny obchodních korporací - fúze, rozdělení, změna právní formy
 • převody podílů
 • zrušení a zánik obchodních korporací
 • likvidace obchodních korporací
Vypracujeme, zkontrolujeme a zpřipomínkujeme Vámi uzavírané obchodní smlouvy a všeobecné obchodní podmínky.

Poskytneme Vám právní radu při:

 • vystavování směnek
 • posouzení pravosti a platnosti směnek
 • převodu směnek
 • směnečném rukojemství (avalu)
 • uplatnění pohledávek ze směnek
 • obraně proti směnečným nárokům

Vypracujeme pro Vás:

 • smlouvy o vypořádaní majetku a návrh na rozvod dohodou
 • dohody o úpravě poměrů k nezletilým dětem

Zajistíme pro Vás:

 • smlouvy o zúžení a rozšíření společného jmění manželů
 • smlouvy o zrušení a vypořádání společného jmění manželů

Insolvenční právo

Víme, na co máte právo při insolvenci
Provedeme anylýzu vymahatelnosti Vaší pohledávky, zpracujeme insolvenční návrh a přihlášku do insolvenčního řízení, zastoupíme Vás v řízení před insolvenčním soudem, vykonáme funkci Vašeho zástupce ve věřitelském orgánu, budeme za Vás jednat s insolvenčním správcem.

Poskytneme Vám poradenství v dluhové situaci, doporučíme nejlepší řešení a vypracujeme insolvenční návrh, zastoupíme Vás v řízení před insolvenčním soudem, poskytneme účinnou obranu před šikanózními věřitelskými návrhy a pomůžeme při komunikaci s Vaším insolvenčním správcem.

Při právní pomoci v oblasti insolvenčního práva zúročíme své zkušenosti tzv. "z druhé strany barikády" získané ve více než 250 insolvenčních řízeních, kde byla JUDr. Radka Píšťková Záhorcová ustanovena insolvenční správkyní.

Náš tým

JUDr. Radka Píšťková Záhorcová

Advokátka a insolvenční správkyně

Radka je zakladatelkou a hlavou naší kanceláře. Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy university v Brně s dosažením titulu Mgr. v roce 2000 a titulu JUDr. v roce 2003. V prostředí advokacie a správy majetku (konkursní, insolvenční právo) se pohybuje již téměř 25 let.

Mgr. Bc. Lucie Kratěnová

Advokátní koncipientka

Lucie pracuje v naší kanceláři od roku 2016. Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy university v Brně s dosažením titulu Mgr. v roce 2016.

Mgr. Marta Kryštofová Bučková

Zaměstnaná advokátka

Marta pracuje v naší kanceláři od roku 2010. Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy university v Brně s dosažením titulu Mgr. v roce 2011.


Mgr. Klára Hanáčková

Advokátní koncipientka

Klára je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy university v Brně v roce 2019.


Lenka Gazdová

Asistentka

Lenka pracuje v naší kanceláři od roku 2007. Absolvovala SOU obchodní, obor ekonom obchodního provozu. Je cennou asistenční oporou našeho právnického týmu.