O advokátní kanceláři JUDr. Radky Píšťkové Záhorcové

NEJLEPŠÍ PRÁVNICKÉ SLUŽBY JIŽ OD ROKU 2004

Advokátní a insolvenční kancelář JUDr. Radky Píšťkové Záhorcové zahájila činnost v roce 2004 a od počátku se věnuje právní pomoci občanům i podnikatelům
v různých životních situacích.

Poskytneme Vám právní poradenství, konzultace, sepis smluv, právních rozborů a jiných listin, zastupování při jednáních a uzavírání smluv, při mimosoudních jednáních a v soudních či správních řízeních apod., a to především v oborech práva z oblasti občansko-právních a obchodně-právních vztahů.

Spolupracujeme s dalšími advokáty, insolvenčními správci, notáři, soudními exekutory, znalci, tlumočníky a překladateli, auditory a daňovými poradci.

Občanské a ochodní právo

Ochraňte svá práva a podnikání

Zpracujeme a připravíme všechny typy smluv.

Zajistíme zejména kompletní právní servis při prodeji a koupi nemovitostí zahrnující:
 • zpracování:
  • kupních smluv, smluv o převodech
  • budoucích smluv o smlouvách
  • smluv o svěřenecké správě při úschově peněz a listin
  • smluv o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu
  • darovacích smluv
  • zástavních smluv
  • smluv o zřízení služebností
  • návrhu na vklad do katastru nemovitostí
  • daňových přiznání
 • zhodnocení a připomínkování předložených smluv
 • zastupování před katastrálním a stavebním úřadem
 • možnost spolupráce s realitní kanceláří při prodeji nemovitosti
 • možnost advokátní úschovy peněžních prostředků a listin v naší kanceláři
 • ověření podpisů
(zajišťujeme i kompletní právní servis pro realitní kanceláře)

Zastoupíme Vás před soudy a zajistíme:

 • vymáhání pohledávek vč. zhodnocení efektivnosti vymáhání pohledávek
 • zpracování a podání předžalobních upomínek dlužníkům
 • uzavírání dohod o uznání dluhu a o narovnání, smluv o postoupení pohledávek
 • zahájení soudních řízení vč. exekuce (vypracování a podání žalob a jiných návrhů vč. platebních rozkazů, směnečných platebních rozkazů a rozhodčích žalob)
 • zahájení insolvenčního řízení
 • uzavření soudního smíru
 • zastupování v rozhodčím řízení
 • účast na jednání u soudu
 • uzavření soudního smíru
 • vypracování a podání opravných prostředků (odvolání, dovolání, ústavních stížností atp.)

Založeníme pro Vás společnost, zapíšeme do veřejného rejstříku a zabezpečíme související služby:

 • zakládání obchodních korporací vč. vypracování zakladatelské listiny/společenské smlouvy/stanov
 • zápis obchodní korporace do veřejného rejstříku
 • změny zápisů obchodních korporací (volba statutárního orgánu, převod podílů, ...)
 • změny společenských smluv a stanov
 • přeměny obchodních korporací - fúze, rozdělení, změna právní formy
 • převody obchodních podílů
 • zrušení a zánik obchodních korporací
 • likvidace obchodních korporací
Vypracujeme, zkontrolujeme a zpřipomínkujeme Vámi uzavírané obchodní smlouvy a všeobecné obchodní podmínky.

Poskytneme Vám právní radu při:

 • vystavování směnek
 • posouzení pravosti a platnosti směnek
 • převodu směnek
 • směnečném rukojemství (avalu)
 • uplatnění pohledávek ze směnek
 • obraně proti směnečným nárokům

Vypracujeme pro Vás:

 • smlouvy o vypořádaní majetku a návrh na rozvod dohodou
 • dohody o úpravě poměrů k nezletilým dětem
 • smlouvy o zúžení a rozšíření společného jmění manželů
 • smlouvy o zrušení a vypořádání společného jmění manželů

Insolvenční právo

Víme, na co máte právo při insolvenci
Provedeme anylýzu vymahatelnosti Vaší pohledávky, zpracujeme insolvenční návrh a přihlášku do insolvenčního řízení, zastoupíme Vás v řízení před insolvenčním soudem, vykonáme funkci Vašeho zástupce ve věřitelském orgánu, budeme za Vás jednat s insolvenčním správcem.

Poskytneme Vám poradenství v dluhové situaci, doporučíme nejlepší řešení a vypracujeme insolvenční návrh, zastoupíme Vás v řízení před insolvenčním soudem, poskytneme účinnou obranu před šikanózními věřitelskými návrhy a pomůžeme při komunikaci s Vaším insolvenčním správcem.

Při právní pomoci v oblasti insolvenčního práva zúročíme své zkušenosti tzv. "z druhé strany barikády" získané v takřka 150 insolvenčních řízeních, kde byla JUDr. Radka Píšťková Záhorcová ustanovena insolvenční správkyní.

Náš tým

JUDr. Radka Píšťková Záhorcová

Advokátka a insolvenční správkyně

Radka je zakladatelkou naší kanceláře. Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy university v Brně s dosažením titulu Mgr. v roce 2000 a titulu JUDr. v roce 2003. V prostředí advokacie a správy majetku (konkursní, insolvenční právo) se pohybuje již od studentských let.

Mgr. Bc. Lucie Kratěnová

Advokátní koncipientka

Lucie pracuje v naší kanceláři od roku 2016. Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy university v Brně s dosažením titulu Mgr. v roce 2016.

Bc. Nikol Gazdová

Právní asistentka

Nikol je absolventkou bakalářského studia „Právní specializace“ na Právnické fakultě Masarykovy university v Brně. Studium ukončila v roce 2019.

Mgr. Marta Kryštofová Bučková

Zaměstnaná advokátka

Marta pracuje v naší kanceláři od roku 2010. Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy university v Brně s dosažením titulu Mgr. v roce 2011.


Mgr. Klára Hanáčková

Advokátní koncipientka

Klára je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy university v Brně v roce 2019.


Lenka Gazdová

Asistentka

Lenka pracuje v naší kanceláři od roku 2007. Absolvovala SOU obchodní, obor ekonom obchodního provozu. Je cennou asistenční oporou našeho právnického týmu.